Borgerundersøgelse i Rebild Øst Klyngen

0

Alle borgere over 16 år i Rebild Øst Klyngen modtog i sidste uge et spørgeskema med E-post. Skemaet skal bruges til at kortlægge alle områdets kvaliteter og give input til, hvor der er potentialer for at udvikle nye initiativer i klyngen.

Og Klyngesamarbejdet
”Rebild Øst Klyngen” er kommet godt fra start. Mange borgere fra hele klyngen har allerede nu lavet et kæmpe arbejde med at kortlægge alle de foreninger, virksomheder, institutioner med mere, som er placeret i klyngen.
Og det er ikke så lidt: Klyngen indeholder mindst 300 forskellige foreninger, virksomheder, institutioner med mere.
Med andre ord har Rebild Øst virkelig en masse at byde på, og i løbet af september holdes otte dialogmøder med disse forskellige grupper af aktører. Målet er at få deres input til, hvordan netop DERES område kan styrkes og udvikles.

Et tidsaktuelt initiativ
Tiden for at udvikle sig i fællesskab, og behovet for at kende og bruge hinanden på tværs af byerne er større end nogensinde.
– Vi kan jo ikke have alt alle steder, så derfor skal vi blive bedre til at deles om de kvaliteter, vi har hver især, og klyngeprojektet er først og fremmest en proces, som skal være med til at kortlægge, hvilke muligheder vi har for at overleve og vækste i fremtiden, siger Peter Müller – formand for Styregruppen.

Det gælder fremtiden!
Men det er jo ikke kun foreninger, institutioner og virksomheder, der tegner områdets kvaliteter.
Det er i høj grad også de mennesker, som bor og bruger deres fritid i Rebild Øst. Det er jo fremtiden for deres hjemegn, det hele drejer sig om. Derfor skal borgerne også høres og inddrages.
Det sker ved at alle klyngens borgere over 16 år – via E-boksen – har modtaget et spørgeskema.

Masser af potentialer
Her spørges der blandt andet om, hvad der er det bedste ved at bo i området, om det er nemt at finde information om faciliteter, og om modtagerne af spørgeskemaet kan pege på områder, som vil være relevante at samarbejde om at udvikle.
– Det der kan gøre Rebild Øst stærke er, hvis vi kan få en samlet plan for fremtiden, som alle kan tage ejerskab af, og som kan forankre vores klynge som en samlet enhed. Vi har jo et fantastisk område med mange potentialer for at blive endnu bedre. Nu gælder det om at finde en vej til at styrke byerne hver især, samtidig med at der arbejdes med et nyt fællesskab på tværs. Det tager tid og kræver, at vi har alle med, siger Ole Terp fra styregruppen.

Kommunens hjælp
har været afgørende
Rebild Kommune har gennem hele processen støttet klyngesamarbejdet både med viden, medarbejdere og penge, og er således en aktiv og afgørende part i, at projektet overhovedet blev en realitet.
Borgernes besvarelser skal sammen med oplysninger fra kommunen og interviewene med de forskellige grupper/foreninger fra området bruges til at lave en samlet kortlægning af, hvilke herligheder klyngen har at byde på.
På den måde får Rebild Øst et fælles dokument, som giver et grundigt billede af alle klyngens kvaliteter – både samlet set og for de enkelte områder.
Giver et solidt grundlag
for troværdig handlingsplan
På baggrund af besvarelserne i undersøgelsen får klyngen et solidt grundlag til at lave en handlingsplan, som synliggør, hvilke muligheder klyngen realistisk har for at udvikle sig mange år frem, både når det drejer sig om at øge livskvaliteten for de borgere, som allerede bor i området, og for at kunne tiltrække flere borgere til området og dermed sætte Rebild Øst på det regionale og måske nationale landkort som et unikt sted at bo:
”Vi der bor her ved det godt – men vi vil også gerne fortælle det til andre”.

Fælles identitet spirer frem
– En ny fælles identitet er allerede ved at vokse frem mellem de forskellige dele af Rebild Øst Klyngen. I stedet for at betragte hinanden som konkurrenter, begynder byerne at se hinanden som samarbejdspartnere, der deles om funktioner og faciliteter og skaber udvikling for og med hinanden, konstaterer udviklingskonsulent Sara Tornøe fra Kultur og Fritid i Rebild Kommune.
Men det er ikke kun møder, undersøgelser og rapporter, der arbejdes med i Rebild Øst Klyngen.

Faktisk er allerede tre konkrete initiativer ved at blive sat i gang – som resultat at klyngesamarbejdet:

• Det første er en fælles facebookside med navnet ”Rebild Øst Klyngen”. Denne side skal bruges til at informere om emner og aktiviteter, som har interesse for hele klyngen. – På den måde bliver det muligt for klyngens facebookbrugere at følge med i, hvad der sker forskellige steder.

• Det andet er oprettelse af en ny og fælles hjemmeside www.Rebildøstklyngen.dk
Her stiller klyngesekretariatet en hjemmeside til klyngens rådighed.
– Vi skal bare selv tage stilling til udformning, funktioner og hvad vi vil bruge den til – Vi har f.eks. planer om interaktive kort m.m, og der tilbydes gratis undervisning for webansvarlige fra alle lokalområder i, hvordan den bygges op og hvordan den opdateres.

• Sidst – men ikke mindst – har Rebild Kommune søgt, og fået bevilget, penge fra Trafik, Bygge og Boligministeriet til at forny Terndrup bymidte.
Byrådet i Rebild Kommune har herudover bevilget 2 mio. kr. til formålet, så der er i alt er 3 mio. kr. til rådighed. Pengene er øremærket til – sammen med borgerne – at forny midtbyen i Terndrup.
Kommunen begrunder i ansøgningen, at det er de tanker og visioner, der ligger bag klyngeprojektet, som de gerne vil understøtte.

Et tidsaktuelt initiativ
Styregruppen appellerer derfor til alle borgere fra 16 år og opefter, som bor i området, om at udfylde spørgeskemaet, som handler om borgernes syn på området. Det tager ca. 10 minutter at besvare. Der er som nævnt svarfrist den 15. septemeber.

FOTO: Jacob Ellemann og Maria Orth-Nissen, Siem, ”i arbejdstøjet”.
FOTO: Pia Bonde

SIDSTE: SIDSTE: Allerede kl. 11 om formiddagen
på undersøgelsens første dag
var der indkommet over 300 besvarelser!
”En super start, så I har lavet et godt forarbejde”, lød skulderklappet fra konsulent Mette Børgesen, DGI Lokaludvikling, som står bag den praktiske gennemførelse af borgerundersøgelsen. – Undersøgelsen kører i fire uger, og der kommer løbende opgørelser over besvarelser hver uge.

Del.

Der er lukket for kommentarer.