Det syder og bobler af idéer i Rebilds Klynge Øst

0

Der er fuld gang i idéer og aktiviteter i Klynge Øst, der kører som ét af en lille række pilotprojekter landet over med intensivt samarbejde og fælles markedsføring udadtil blandt alle større og mindre bysamfund, i dette tilfælde i Rebild Kommunes østlige del (Blenstrup, Bælum, terndrup og en halv snes mindre landsbyer): Flere end 300 forskellige foreninger, virksomheder, institutioner med mere findes i området, og i september har der været gennemført otte dialogmøder med repræsentanter for en stor del af disse forskellige grupper af aktører for at få deres input til fremtidens muligheder i området.

I en tidligere omtalt spørgeskema-undersøgelse, udsendt som E-post, har 25% af områdets borgere besvaret spørgeskemaerne, hvilket må siges at være meget fint, ifølge de ”professionelle” tovholdere fra Aalborg Universitet.

Nye muligheder
119 personer har meldt sig som interesserede i at være frivillige medarbejdere i projekt landsbyklyngen, i en eller anden udstrækning.
De kontaktes alle for at skaffe oplysninger om, hvilke kompetencer, de kan byde ind med, deres navne og hvilken by de kommer fra.
De 119 vil alle blive inviteret via e-mail til borgermødet den 31. januae næste år.

Transportproblemer
Transportproblemer går igen i alle de otte fokusgrupper i klynge-projektet, i svarene fra borgerundersøgelsen og allerede på Klyngens første borgermøde i marts i år.
Det blev drøftet, hvilke muligheder der er for at tilbyde bedre muligheder for at færdes mellem byerne i klyngen. Det kan f.eks. være ringbusser, Nordjyllands Trafikselskab, cykelstier, alternative samkørselsordninger m.m .
Det blev på styregruppens opsamlingsmøde forleden besluttet, at der skal gøres en indsats for at kortlægge, hvilke udfordringer der konkret er er, da det er afgørende for klyngen, at borgerne kan færdes frit mellem hinandens aktiviteter.

Aktiviteter skal koordineres
Et andet tema er, at det er vigtigt, at flere deltager i hinandens aktiviteter og bliver bedre til at koordinere de aktiviteter, som finder sted de forskellige steder.
De unge vil gerne deltage i aktiviteter med andre unge på tværs af området. Det er også vigtigt, at ungdomsklubberne i Blenstrup, Bælum og Terndrup inviterer og besøger hinanden.

Villige til hjælp
på tværs af generationer
Unge vil gerne hjælpe ældre med IT og lære at strikke og hækle, – ældre vil gerne have hjælp til IT i eget hjem og gerne lære unge at strikke og hækle.
Materialet med alle forslagene fra dialogmøderne skal sammen med svarene fra borger-undersøgelsen efterfølgende anvendes som baggrundsmateriale for de grupper, som skal arbejde videre med at modne forslag til konkrete handlinger.

Citater fra styregruppen:
Bente Søgaard: ”Det er helt unikt, hvor mange aktiviteter og faciliteter vi har i klyngen og som er blevet lokaliseret i det store udredningsarbejde, der er lavet.”

Peter Müller: ”Der har været rigtig mange ildsjæle, som har engageret sig i arbejdetindtil nu og 119 potentielle nye frivillige meldte sig i samarbejdet i forbindelse med borgerundersøgelsen – det tegner godt for klyngens fremtid.”

Ole Terp: ”Det er kolossalt, at så mange besvarelser kan koges ind til så få sammenfaldende ønsker – der er med andre ord nogenlunde enighed om, hvad der er behov for. Bedre transportmuligheder tegner sig for en stor del af ønskerne”.

Birgitte Mikkelsen, Borgerinvolveringsgruppen:
”De to ønsker for området, som scorer flest sammenfaldende besvarelser er ”flere beboere” og ”gode velfungerende skoler og institutioner, samt bevarelse af skolerne vi har.” Det er helt klart, at et af indsatsområderne skal være bosætning og branding”.

Del.

Der er lukket for kommentarer.