Rebild Øst Klyngen inviterer alle sine 19 lokalområder til borgermøde 31. januar

0

By-samarbejdet Rebild Øst Klyngen er lokalområderne Gerding, Horsens, Blenstrup, Dollerup, Askildrup, Fræer, Skibsted, Svanfolk, Smidie, St. Brøndum, Lyngby, Bælum, Lille Brøndum, Hellum, Torup, Siem, Terndrup, Solbjerg og Korup.
Arbejdet med fælles markedsføring af området, identitet, bosætning m.v. skrider hastigt frem, og alle borgerne i Rebild Øst Klyngen inviteres nu til borgermøde 31. januar i Siem Forsamlingshus for at samle tråde og kigge endnu mere fremad i fællesskab. Her kan alle være med til at sætte sit præg på, hvordan Rebild Øst Klyngen skal udvikles fremover.

I løbet af 2017 blev alle Rebild Øst Klyngens herligheder kortlagt, og i december blev resultaterne offentliggjort i en flot rapport, som kan læses på Rebild Øst Klyngens hjemmeside.
Rapporten er dels et resultat af den borgerundersøgel-
se, som blev gennemført i efteråret 2017, hvor hele 1.442 borgere besvarede et spørgeskema, og dels af de mange dialogmøder, der også blev holdt om forskellige temaer.
Borgerinvolveringsgruppens store arbejde med at kortlægge faciliteter og stedbundne potentialer. Herudover har Rebild Kommune bidraget med mange oplysninger om området og de visioner, kommunen har for at udvikle HELE kommunen.

Nu skal der handles!
”Med rapporten, har vi fået et solidt grundlag for at komme videre til næste fase. Nu skal der nemlig handling på alle de gode idéer, der kom frem i kortlægningsfasen.
De handlinger, der skal sættes i gang, skal både være med til at øge livskvaliteten for de borgere, der bor i området og være med til at trække flere borgere til området. På den lange bane er intentionen bag Klyngen nemlig, at området blive mere synligt på landkortet, som et unikt sted at bo og som et sted, hvor det også er attraktivt at flytte til”, lyder det i den åbne invitation til alle beboere i det store geografiske område, Rebild Øst Klyngen dækker.

Tre punkter plus
kaffe/the ostebord
1. Først vil Styregruppen præsentere essensen af den kortlægning, som fandt sted i efteråret og som resulterede i, at rapporten om klyngens herligheder nu foreligger, samt hvilke indsatsområder borgerne har peget på, at der skal arbejdes videre med.
Indsatsområderne er I første omgang:
– Fælles identitet,
bosætning og markeds-
føring
– Infrastruktur
– Natur, stier og
friluftsliv
– Fælles mødesteder,
herunder mødesteder
for unge
– Foreningssamarbejde
– Erhverv og turisme

2. Herefter kommer landskabsarkitekt Line Toft. Line har været konsulent på andre landsbyklynger og vil inspirere med eksempler på, hvad andre klynger har præsteret af resultater ved at indgå i et klyngesamarbejde.
3. Kaffe/the og ostebord.
Til sidst skal mødedeltagerne i fællesskab drøfte, hvilke idéer det kunne være interessant at arbejde videre med, ligesom deltagerne også skal aftale, hvordan de forskellige grupper sammen med styregruppen kommer videre med de forskellige indsatsområder. Alle idéer er velkomne denne aften.

Marts-workshop
for arbejdsgrupperne
På borgermødet vil det være muligt at melde sig ind i en af de arbejdsgrupper, som skal være med til at realisere nogle af de mange gode idéer, der måtte komme frem.
Det understreges, at det ikke er noget krav, at man melder sig i en arbejdsgruppe, fordi
man deltager i borgermødet. Alle er meget velkomne, og alle gode idéer modtages gerne.
For de, der gerne vil med i en arbejdsgruppe, bliver der holdt en aften-workshop den 6. marts i Blenstrup Kultur- og Aktivitetscenter.
Efterfølgende vil konsulent Pia Bonde i samspil med medarbejdere fra Rebild Kommune inspirere og yde support til arbejdsgrupperne på tre fællesmøder for arbejdsgrupperne i løbet af foråret.
Rapporten kan læses på klyngens fælles hjemmeside www.rebildøstklyngen.dk – ”Klyngen” – ”Kortlægning herligheder” og på facebooksiden ”Rebildøstklyngen”.

Share.

Der er lukket for kommentarer.