Samtlige 25 Rebild-byrådsmedlemmer enige om kommune-budget for 2019-22

0

Byrådet i Rebild Kommune indgik i torsdags budgetforlig for 2019-22. Det betyder, at Det Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Den Sociale Fællesliste, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet og Venstre er enige om, hvordan kommunens økonomi bedst muligt sikrer den nære velfærd i hele Rebild Kommune og samtidig skaber rammer for en fortsat positiv udvikling.

– Med budgetaftalen sikrer vi stabile rammer om den nære velfærd i hele Rebild Kommune. Det gælder særligt på sundhedsområdet, hvor det nære sundhedsvæsen styrkes med blandt andet akutpladser samt et helt nyt sundhedscenter og udvidelse af Ådalscenteret, siger borgmester Leon Sebbelin og fortsætter:
– På børne- og familieområdet er der blandt andet tilført ressourcer til det stigende antal småbørn og investeringer i børnehaver og skoler udvides, så vi har de rigtige tilbud til nuværende og nye borgere.
– Samtidig er der nu afsat midler, så der kan arbejdes videre med faciliteterne til kultur- og fritidsaktiviteter.

Borgmester Leon Sebbelin:
– Positivt, at vi nu har stabile rammer for fremtiden.

Svær manøvre trods
en generelt god økonomi
Udgangspunktet for budgetlægningen for 2019 har været vanskelig på trods af en generelt solid økonomi, – specielt når der sammenlignes med nabokommunen Mariagerfjord mod syd, hvor et overraskende – nærmest chokerende – lavt kommunalt udligningsbeløb nu betyder, at byrådet i sidste øjeblik før budgetvedtagelsen senere denne uge skal finde besparelser i størrelsesordenen 50 mio. kr.
En næsten umulig opgave, som kalder på stor medfølelse over for de stakkels folkevalgte, som vil møde en mur af protester og utilfredshed, næsten uanset hvordan spareøvelsen gribes an.

Mere positivt i Rebild

Rebild Kommune er inde i en god udvikling, hvilket blandt andet kommer til udtryk i en meget lav ledighed, en høj erhvervsfrekvens, mange nye indbyggere og attraktiv bosætning.
Det betyder dog også, at kommunen står over for store investeringsbehov og naturligt stigende driftsudgifter ikke mindst på børneområdet i forlængelse af den store tilflytning.
For at imødekomme alle de nye tiltag og investeringer har det derfor også været nødvendigt at reducere budgetterne på nogle områder.

Mulighed for fortsat
vækst og udvikling

Forligspartierne er enige om, at der med budgettet for 2019 er tale om et fornuftigt budget, som både sikrer velfærdsområderne og samtidig sikrer mulighed for fortsat vækst og udvikling. Samtidig er der i hele budgetperioden 2019-22 sikret tilstrækkelig likviditet. Derfor har det også været muligt at håndtere en del af udfordringerne ved en aktiv lånestrategi.

Følgende indsatser er særligt prioriteret med budgettet:
Det nære sundhedsvæsen styrkes; – området prioriteres med 11,3 mio. kr. pr. år.
Med akutpladser kan flere ældre borgere blive i deres nærmiljø ved akut sygdom. Det giver mere tryghed og kvalitet for borgeren og de pårørende. Der er afsat 7,3 mio. kr. til drift af pladserne.

Klippekort fastholdes
og nyt sundhedscenter
planlægges i 2019

Det kommunale sundhedsområde får i disse år til opgave at klare stadig flere udfordringer.
Et nyt Sundhedscenter samt udvidelsen af Ådalscentret skal skabe grundlaget for, at kommunen kan imødekomme et voksende behov. Der er afsat i alt 25 mio. kr., således at planlægningen af et nyt sundhedscenter startes i 2019.
Erfaringerne med klippekortsordningen for borgerne på ældrecentrene har vist, at det er et tilbud, de ældre borgere har stor glæde af. Derfor fastholdes ordningen.
Rebild Kommune har oplevet en øget vækst på genoptræningsområdet. Området tilføres ressourcer, således at borgernes behov for genoptræning fortsat kan imødekommes.

Sårbare borgere
børn og unge

Området prioriteres med 5,8 mio .kr. i 2019 og 5,6 mio. kr. i overslagsårene.
Flere unge skal være uddannelsesparate efter folkeskolen. Derfor gøres Læringslokomotivet permanent, og der etableres et fast tilbud til unge med angst. Desuden oprettes Basic Skills, som er et nyt undervisningstilbud til unge med stort fravær.
Flere børn har behov for vidtgående specialundervisning, så budgettet tilføres 3,5 mio. kr. årligt for at matche behov. Det samme gælder Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse – ungdomsuddannelse til unge med handicap – som tilføres 1,2 mio. kr. årligt.

Styrket indsat for
borgere i ressourceforløb

Borgere i ressourceforløb skal opleve mere progression og mere indsats i forløbet. Det sikres i budgettet via en forstærket indsats i ressourceforløb over en årrække.

Ambitiøse investeringer

Selv om budgetsituationen har været vanskelig, er det lykkedes at afsætte 334 mio. kr. over de kommende 4 år til investering i kommunens udvikling.
Til Børne- og Familieområdet er der afsat 92 mio. kr., blandt andet 30 mio. kr. til kapacitetsudvidelser på skoleområdet og i alt 38 mio. kr. til nye børnehaver i Støvring og Skørping.

Regan Vest og kulturskole

På kultur og fritidsområdet er der i perioden afsat 34 mio. kr., blandt andet 17 mio. kr. til udvidelse af kultur- og fritidsfaciliteter, 5 mio. kr. til Regan Vest samt yderligere 2 mio. kr. til kulturskolen i Støvring.
Til sundhedsområdet er der i perioden afsat 32 mio. kr. til især nyt sundhedscenter, men også til akutpladser og udvidelse af Ådalscentret.
Til byudvikling og infrastruktur er der afsat 157 mio. kr. i perioden. Det er blandt andet 2,4 mio. kr. til helhedsplaner i Skørping og Støvring, 65 mio. kr. til større investeringer i infrastruktur, herunder ny Nibevej, bro over banen ved Klepholm, som giver adgang til den sydlige del af Støvring Ådale, samt 11,2 mio. kr. til cykelstier og 20 mio. kr. til vejvedligeholdelse.
– Jeg er meget glad for, at alle 25 medlemmer af byrådet har taget ansvar og valgt at stå bag budgettet, slutter borgmester Leon Sebbelin.

Share.

Der er lukket for kommentarer.